Başkasından Soğutup Kendine Bağlama Büyüsü

Başkasından Soğutup Kendine Bağlama Büyüsü, sevdiğiniz bir kişi varsa ve o kişinin kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez sizden başka birisi ile gönül bağı kurmaması isteğiniz ise eğer soğutma büyüsü ile o kişiyi bir başkasından soğutup ayırıp kendinize daha da yakınlaştırabilirsiniz. İnsan sevince, değer verince beklentileri yüksek olur ve sevdiğiniz kişininde sizin ona verdiğiniz değer gibi sadece size değer vermesini beklersiniz. Sevgi insanlık için büyük bir ilaçtır, insanoğlunun temel ihtiyaçları gibi sevilme ve sevme ihtiyacı da vardır ve çoğu psikolojik ve sosyopatik sorunların temelinde sevgisizlik yatar, sevgi eksikliği yüzünde seri katil dahi olunmuştur daha doğrusu seri katillerin geneli hakkında yapılan araştırmalarda aileden gelen temelde sevgiye dayalı eksiklikler bulunmuştur. Yani her insan sevilmek ister o da sevdiği kişi tarafından. Siz birde severken sevdiğiniz kişi gidip bir başkasına aşık olursa sevdiğiniz kişiyi o kişiden soğutup kendinize bağlamanız için soğutma büyüsü yaptırmayı düşünmelisiniz çünkü elinizdeki en büyük en garanti ve en kuvvetli şey soğutma büyüsüdür. Aşağıdaki duayı da soğutmak istediğiniz kişi için okuyabilirsiniz.Başkasından Soğutup Kendine Bağlama Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa vetetehazellahü ibrahıme halila.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü bi külli şey’im mühıyta.Ve yesteftuneke fin nisa’ kulillahü yüftıküm fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la tü’tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad’afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst ve ma tef’alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma.Ve inimraetün hafet mim ba’liha nüşuzen ev ı’radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha ves sulhu hayr ve uhdıratil enfüsüş şuhh ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ve len testetıy’u en ta’dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih ve kanellahü vasian hakıma.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü ğaniyyen hamıda.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.İy yeşe’ yüzhibküm eyyühen nasü ve ye ti bi aharın ve kanellahü ala zalike kadıra.Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah ve kanellahü semıam besıyra.Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta’dilu ve in telvu ev tu’ridu fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda.İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla.Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma.Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa.Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı’tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak’udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa.Ellezıne yeterabbesune biküm fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna’küm minel mü’minın fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh ve ley yec’alellahü lil kafirıne alel mü’minıne sebıla.İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla.Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla’ ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü’minın e türıdune en tec’alu lillahi aleyküm sültanem mübına.İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra.

Bir önceki yazımız olan Erkek Arkadaşınızı Kızlardan Soğutma Büyüsü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.